TENY FIAINANA / SAINTES ÉCRITURES

 

MITORIA TENY AMIN’NY FIRENENA REHETRA

Asan’ny Apôstôly 5 : 17-28

Ny Mpitory Filazantsara

1- Afahana amin’ny fonja mihazona azy
 

«Fa nisy anjelin’ny Tompo namoha ny varavaran’ny tranomaizina nony alina, dia nitondra azy nivoaka» (and.19). Ny tranomaizina no nihazonana ny Apôstôly eto. Izany no hitan’ny mpisoronabe sy ny namany hisakanana ny Apôstôly amin’ny asa fitoriana ny Filazantsara. Naniraka ny anjeliny hanafaka ny mpanompony ny Tompo. Hainy ny mandrava ny sakana rehetra izay manelingelina ny asa fitoriana. Momba mandrakariva ny mpanompony Izy


2- Irahina


«Mandehana, ka mitsangàna, ary mitoria amin’ny vahoaka eo an-kianjan’ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany» (and.20). Ny iraka eto dia ny fitoriana amin’ny vahoaka eo an-kianjan’ny tempoly. Ny vontoatin’ny iraka ihany koa dia mazava : «mitory ny teny fiainana». Jesoa no mpaniraka, araka ny voalaza ao amin’ny Mar.16,15. Tsy sitraky ny Tompo ny fangejana atao amin’ny mpanompony. Izy Tompo ihany no manafaka ary maniraka amin’ny asa fitoriana ny Filazantsara. Aza avela hisy hihazona anao mihitsy

Fanontaniana


Inona avy no ataon’ny Tompo amintsika mpitory ny Filazantsara?
Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM.