TENY FIAINANA / SAINTES ÉCRITURES

MATIO 14.24-36

Rehefa eo ny Tompo …

« Matokia, fa Izaho ihany. Aza matahotra ! » (and 25b). Izany no teny fampaherezana antsika anio :

1-Matokia !

Nirahin’i Jesoa hiondrana an-tsambokely ny mpianatra, fa Izy kosa mbola nandefa ny vahoaka hody. Rehefa izany dia niakatra tao an-tendrombohitra Izy mba hivavaka. Teny am-povoan-dranomasina kosa ny mpianatra no nisehoan’ny loza, natopatopan’ny alondrano sy ny rivotra ny sambokely, ka nila ho fefika. Rehefa hadiva ho maraina ny andro, dia nahita an’i Jesoa nanatona Azy ny mpianatra. Raiki-tahotra  sady nisalasala  izy ireo, satria tsaroany fa tsy niaraka  niondrana taminy tao an-tsambokely i Jesoa. Nahagaga fa afaka  nandeha teny ambonin’ny rano Izy. Tsy  mandao antsika  amin’ny fotoan-tsarotra nyTompo. Manatrika antsika Izy sady  mampahery antsika amin’ny alalan’nyTeniny, ka na ny ranomasina hanonja na tafiotra hamely  dia matokia fa eo  ambany fahefan’i Jesoa  Kristy  avokoa ny zavatra rehetra.

2-Aza matahotra !

 Petera  dia nahalala fa manana ny fahefana rehetra  Jesoa, saingy mbola te-haka toky bebe kokoa izy, ka hoy ny teniny : « Tompoko , raha hianao  ihany, dia asaivo  manatona  Anao eny ambonin’ny rano aho » (and28). Nasain’i Jesoa,  hanatona Azy i Petera ka afaka  nandeha teny ambonin’ny rano kanjo nony nahita ny tafio-drivotra izy dia nanomboka nilentika ka nila vonjy tamin’i Jesoa. Mazava  ny fampianarana tian’iJesoa horaisintsika, fa na dia tandindomin-doza aza ny  fiainana, dia  lehibe mihoatra lavitra noho izany ny herin’Andriamanitra hamonjena  antsika. Kely  tokoa ny finoantsika, kanefa lehibe  sy mahery ny Tompo  ka mamonjy  antsika amin’ny fotoana izay iantsoana Azy. « Aza matahotra !

Fanontaniana :

Inona no teny fanomezan-toky efa nomen’Andriamanitra ho anao ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM