TENY FIAINANA / SAINTES ÉCRITURES

MATIO 11 : 25-30

Miantso antsika hanatona Azy ny Mesia

1-Mampanantena fitsaharana sy fialana sasatra Izy

Betsaka ny olona no mahatsiaro ho miasa fatratra noho ny adim-piainana. Anisan’izany ireo sahirana ara-pivelomana, tsy manana ny ampy, fa ny hohanina anio tadiavina anio, ny ampitso koa torak’izany. Ao ireo izay itambesaran’ny adidy sy ny andraikitra samihafa, kanefa mahatsiaro ho kely hery sy tsy ampy fahalalana, ho enti-miatrika izany. Ao ireo taizan’aretina sy malemy ka lazoin’ny fahakivina sy ny famoizampo isanandro.  Ao ireo nidonam-pahoriana noho ny fandaozana olo-tiana ka vesaran’ny aretimpo sy ny alahelo. Ao koa ireo miezaka fatratra sy maniry mba hiaina amin’ny fahamarinana araka ny maha-kristiana, kanefa mahatsiaro ho tsy mahita fahombiazana satria mahery vaika ny fahotana. Raha anisan’ireny ianao, dia aza mangataka andro intsony, fa miantefa aminao indrindra ny Tenin’i Jesoa manao hoe : « Mankanesa aty Amiko …fa Izaho hanome anareo fitsaharana » (and 28)

2-Aza mihevi-tena ho hendry sy manan-tsaina

Misy tokoa ny olona izay tsy mba miasa fatratra sy tsy mahatsiaro ho mavesatra entana velively.  Isan’izany ireo olona izay mihevi-tena ho manana ny ampy, tsy mijery afa-tsy ny fiainana an-tany, mpanamari-tena ka manao ny tenany ho hendry sy manam-pahalalana, matoky tena ka tsy mila an’i Jesoa hoe : « hendry sy manan-tsaina » (and 25) . Nisy tamin’ireo Fariseo sy mpanora-dalàna no nihevi-tena ho toy izany. Tsy miankina amin’ny fahaizana sy fahakingan-tsaina ny fahazoana ny famonjena. Fa raha tsy izany dia ho voasakana ny bado sy ny tsy manam-pahalalana.

Fanontaniana :

Aminao , inona no hevitry ny teny hoe : « fitsaharana » ?