TENY FIAINANA / SAINTES ÉCRITURES

 

IORENAN’NY FAHAFAHANA NY TOMPO

2 TIMOTY 4 : 9-18

1- Azo antoka ny fiarovan’Andriamanitra ny mpanompony amin’ny ratsy miseho amin’izao tontolo izao

And 17 « kanefa ny Tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy… ». Tao anatin’ny vanim-potoanan’ny fanenjehana ny fivavahana kristiana no niainan’i Paoly eto. Any am-pigadrana izy no manoratra, mitanisa ireo herisetra ara-batana, ara-tsaina izay nataon’ny olona taminy. Anisan’izany ny nataon’i Alexandro mpanefy varahina izay sahy nijoro vavolombelona hanohitra an’i Paoly. Teo koa ny nahafoizan’ny olona azy satria tsy mba nisy nampahery azy fa ny Tompo kosa sady niaro azy no nampahery azy. Hoy ny teny ao amin’ny Jer 1 : 19 » Fa hiady aminao ireny nefa tsy hahaleo anao satria momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehovah ». Mampahery ka tokiantsika izany teniny izany .

2- Azo antoka ny fiainana mandrakizay izay omeny ny mpanompony

And 18 « Ary ny Tompo hanafaka ahy amin’ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin’ny fanjakany any an-danitra ». Tsy ny famonjena eto amin’izao tontolo izao ihany no azo hisitrahan’ny mpanompon’Andriamanitra fa ny fiainana mandrakizay ihany koa. Ny devoly dia mihaza ny fanahin’olona mba ho vereziny any amin’ny fahaverezana, saingy ny Tompo no manavotra ny fanahin’izay mino Azy tamin’ny alalan’ny Rany izay nalatsany teo amin’ny hazo fijaliana. Olona afaka isika, azo antoka ny any an-danitra, voaaro ny eto an-tany. Noho izany dia eo amin’ny Tompo irery ihany no misy ny fahafahana ho antsika.

Fanontaniana :

Raha miaina izany toe-javatra niainan’i Paoly izany ianao, ekenao ve fa fahafahana tokoa izany ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM