TENY FIAINANA / SAINTES ÉCRITURES

Ny Teninao no Fahamarinana

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 6.1-30

Mirehitra amin’ny fahatezerany koa i Jeremia fa efa mihoam-pampana loatra ity ataon’Israely : « Fa ny fahatezeran’i Jehovah mahafeno ahy ka tsy zakako tsindrina intsony » (and.11) hoy Izy :

1-Manao bemarenina amin’ny Tenin’ny Tompo ny olona.

Hoy ny Mpaminany : « Iza no hilazako sy hanariko mba handrenesany ? Indro, ny sofiny dia tsy voafora ka tsy mahahaino izy. He ! tsatsoiny ny Tenin’i Jehovah ka tsy ankamaminy » (and.10). Izany ange izao no ataon’ny olona maro manodidina antsika e !

2-Resin’ny fitiavam-bola ny olona :

« izy rehetra na ny kely na ny lehibe dia samy fatra-pila harena avokoa » (and.13). Fa angaha tsy fanompoana vola koa no hihazakazahan’ny olona marobe izao ?

3-Ny mpanompon’Andriamanitra natao hampibebakamanafosafo fotsiny ny fahotan’ny olona: « Fa nataotaony foana ny fanasitranany ny faharatran’ny oloko zanakavavy tamin’ny nanaovany hoe : fiadanana , fiadanana, Kanjo tsy misy fiadanana tsinona » (and.14).

4-Ny vahoaka, maditra avokoa !

Toroana fa tsy mety : « anontanio …izay làlana mankany amin’ny tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo ianareo. Nefa hoy izy : tsy hizotra izahay » (and.16). « Tena maditra avokoa izy rehetra »

Mahonena nefa mifankaiza amin’izany moa isika ankehitriny ?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6