TENY FIAINANA / SAINTES ÉCRITURES

MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

Genesisy 9 : 8-17

Manao fanekena amin’ny voahariny rehetra ny mpamorona (and 9-11)

Mahagaga eto fa taorin’ny safodrano dia Izy Andriamanitra mpanorina mihintsy no manorina fanekena amin’ireo voahariny ireo: ny olombelona, ny biby rehetra. Zava-doza tokoa mantsy ny safodrano hany ka tiany ny hanao fanekena amin’ny olombelona sy ny biby fa tsy hisy intsony mandrakizay ny safodrano ary ny havana eo amin’ny rahona no marika apetrany mba hahatsoarovany ny fanekena.

Ry Havana, mahagaga, fa manao fanekena amin’ny zavatra nohariany eto ny Mpamorona. Toa hita taratra amin’izany ny fanomezany lanja ireo voahariny ireo ka Izy tenany mihintsy no milatsaka manorina fanekena. Tsapa àry fa tian’ Andriamanitra isika zava-boahariny fa ny satana namitaka an’i Eva no nampidi-doza antsika tamin’ny lalan’ny fahotana araka ny Rom 8: 22 manao hoe: « fa fantantsika fa izao zavatra hary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandrak’ankehitriny ».

Tia antsika ry Havana ny Ray mpamorina antsika ka manisy vidiny antsika ka sahy manorina fanekena amintsika.

Fanontaniana:

Manaiky ve isika fa tena be fitiavana sy indrafo ny Raintsika?

Sampana Sekoly Alahady Foibe