TENY FIAINANA / SAINTES ÉCRITURES

ASAN’APOSTOLY 4.5-17

Ny mpianatr’i Jesoa Kristy

1-Maneho ny heriny

« …ny Anaran’i Jesoa Kristy …Izy no itsanganan ‘io lehilahy io finaritra eto imasonareo » (and10)

Rehefa nadinin’ny manam-pahefana ny amin’ny nahafahan’ilay lehilahy malemy tongotra nitsangana sy natanjaka i Petera, dia niteny tamin’ny fahasahiana avy amin’ny Fanahy Masina, fa ny Anaran’i  JESOA KRISTY, Ilay efa nitsangana tamin’ny maty no nahatonga io lehilahy io nitsangana. Araka izany, ny mpianatr’i Jesoa Kristy dia tsy misalasala maneho ny asa lehibe efa nataon’i Jesoa ho famonjena ny olona, na dia misy aza ny fanenjehana mavaivay ho fanoherana izany.  Koa asehoy amin’ny olona ny asa lehibe efa nataon’i Jesoa ho vavolombelon’ny herin’ny fitsanganany tamin’ny maty.

2-Manambara ny maha-Mpamonjy tokana Azy

« fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena » (and12b)

Tsy nijanona hatreo amin’ny filazana ny herin’i Jesoa mitondra fanasitranana sy tanjaka ihany ry Petera , fa nitohy tamin’ny filazana fa ny Anaran’i JESOA KRISTY no hany Anarana tokana hahazoan’ny olona famonjena. Koa na aiza na aiza ary na amin’iza na amin’iza no hitadiavan’ny olona famonjena amin’ny olana sy ny aretina mahazo azy dia ho zava-poana ihany izany, raha manamaivana ny Anaran’i Jesoa Kristy izy, tahaka ny nataon’ireto manampahefana izay manohitra ny Anaran’i Jesoa dia sahy mijoro ho vavolombelona fa tokana ihany ny Mpamonjy izao tontolo izao dia JESOA KRISTY.

Fanontaniana :

Amin’ny maha-mpianatr’i Jesoa anao, inona ny fomba entinao maneho ny heriny eo amin’ny fiainanao ?