TENY FIAINANA / SAINTES ÉCRITURES

Ny Teninao no Fahamarinana

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 44.24-30/45.1-5

Teny hentitra tsy misy vazivazy ireto :

1-Indro…hahatonga loza fa tsy soa (44.27)

Miantefa amin’ireo mafy sofina sy tia mifamaly amin’ Andriamanitra izany. Tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy fanahy, fa fandringanana no anjarany. Ho an’ny mankato kosa dia hoy i Jehovah : « Izaho, mahalala ny hevitra iheverako anareo, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza » (Jer 29.11).

2-Izay ho to teny na ho Izaho na ho izy (44.28)

Mampalahelo ity fahasaham-poana ananan’ireto mponina ireto izay sahy mifaninana amin’ Andriamanitra. Tsy fantany ve fa rehefa miteny Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka izany, na soa ambarany na ratsy ? Diniho ny Isa 55.11.

3-Hataoko velona aina ianao (45.5 DIEM) :

Teny natao ho an’i Baroka, mpitantsoratr’i Jeremia izany. Nalahelo izy satria dia filazana loza hatrany no asaina soratany. Nanome toky azy kosa i Jehovah fa hamelona azy, na aiza mbola hanaovany ny asa fanompoana. Toky ho antsika ihany, fa hoy i Jesoa : « Fiadanana no avelako ho anareo…Aza malahelo na matahotra ny fonareo » (Jao 14.27).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6