TENY FIAINANA / SAINTES ÉCRITURES

Asan’ny Apostoly 11 : 19-30 /12.1-6

Lalina fa tantely amam-bahona tokoa ny fiainan’ny Fiangonana

1-Nahery nitory ny kristiana (11: 19-30)

Niely izy ireo ary izay toerana rehetra nalehany dia nitoriany an’i Jesoa Kristy ka nisy vokatra nahavelom-bolo (and19-21). Nanana mpitarika « tsara fanahy izy sady feno ny Fanahy Masina sy finoana » toa an’i Barnabasy koa izy ireo (and24), ka mainka koa nahomby. Ary ny samy mpitory ny Filazantsara, nahay niara-niasa toa an’i Barnabasy sy i Saoly ary i Agabo mpaminany (and 25-30), fiaraha-miasa niteraka fahaiza-mifampitsinjo teo amin’ny samy mpino ko aizany. Lesona ho antsika koa izany.

2-Nahery nanenjika ny fahavalo (12.1-6)

Ny fanenjehana no nampiely ny kristiana (11.19). Nipoaka indray anefa ny fanenjehana vaovao. Novonoin’i Heroda mihitsy i Jakoba. Nosamborina i Petera. Tsy nahafaly ny fahavalo velively ny firoboroboan’ny Fiangonana kristiana, ka ireo mpitarika mihitsy no nasesiny haripaka. Zavatra efa nitranga tamin’i Jesoa rahateo koa izany, araka ilay teny manao hoe : « hamely ny mpiandry Aho dia hihahaka ny ondry » (Mar 14.27). Dia hitantsika araka izany fa tandra vadin-koditra amin’ny fisian’ny Fiangonana ny fanenjehena ka ampaherezina isika, na vahoaka na mpitarika kristiana. Aza kivy fa mijoroa !

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8