Am-pitiavana no andraisana anao mitsidika ity tranon-kalan’ny FJKM Rennes Laval ity. Bienvenue sur le site de l’Église FJKM Rennes Laval

« Fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho, dia Andriamanitra marina sady Mpamonjy; Eny, tsy misy afa-tsy Izaho. Mijere Ahy, dia ho voavonjy hianareo, ry vazan-tany rehetra! Fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa. » Isaia 45 : 21-22

 « Il n’y a point d’autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. » Esaïe 45 : 21-22

Dimanche 27 octobre 2019

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Fanokanana Diakonina andiany « Antso »

tarihan’ny Mpitandrina RABEARISON Hanta Lalasoa

amin’ny 10 ora sy sasany maraina

19,  boulevard Marbeuf 35000 RENNES

arahina sakafom-pirahalahiana